Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych, oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej, lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pisemnie na adres Regionalnej Izby Obrachunkowe w Warszawie przy ul. Koszykowej 6 a, 00-564 Warszawa, elektronicznie na adres warszawa@warszawa.rio.gov.pl, lub złożyć osobiście w Sekretariacie

Prezesa RIO w Warszawie III p. pokój 6. lub w Zespołach Zamiejscowych RIO w Warszawie, mających swoje siedziby:

  1. w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  2. w Ostrołęce przy ul. Mickiewicza 10, 07-400 Ostrołęka
  3. w Płocku przy ul. Kościuszki 3 , 09-402 Płock
  4. w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
  5. w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14dni od złożenia wniosku, chyba że:

  • informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku):
  • środki techniczne Izby nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie, wskazanej w powiadomieniu, może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca, w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu - postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. sporządzenie kserokopii, przekształcenie informacji lub zapisanie na nośniku) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.