Znowelizowana ustawa o dostępie do informacji publicznej wprowadza możliwość ponownego wykorzystania takich informacji (Rozdział 2a). Zgodnie z art. 23 b ust. 2 ustawy podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - w przypadku informacji udostępnionej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, są one następujące:

  1. informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
  2. należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej,
  3. pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiada za przekazywane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystanie spełnia wyżej określone warunki.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatruje się nie później niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania. W sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu o kolejne 20 dni (art. 23g ust.5).

Zgodnie z art. 23f ust. 2 "Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań, przekraczających proste czynności".