Zamknij okno Drukuj dokument

O działalności nadzorczej prowadzonej przez Regionalne Izby Obrachunkowe

  Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
    1) jednostek samorządu terytorialnego,
    2) związków międzygminnych,
    3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
    4) związków powiatów,
    5) stowarzyszeń powiatów,
    6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
    7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
    1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
    2) budżetu i jego zmian,
    3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
    4) zasad i zakresu przyznawania dotacji,
    5) podatków i opłat lokalnych,
    6) absolutorium,
    7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

W przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego, izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego.

Metadane

Źródło informacji:Konrad Pachocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Konrad Pachocki
Data wprowadzenia:2011-05-20 09:51:16
Opublikował:Konrad Pachocki
Data publikacji:2011-05-23 13:53:22
Ostatnia zmiana:2014-08-13 08:01:18
Ilość wyświetleń:17988