Na podstawie art. 13 pkt. 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2022.1668 t.j.) regionalne izby obrachunkowe zobowiązane zostały do udzielania wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 tj.;

 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • związków metropolitalnych;
 • związków międzygminnych;
 • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
 • związków powiatów;
 • związków powiatowo-gminnych;
 • stowarzyszeń powiatów;
 • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
 • innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uprzejmie informuje, że:

 • wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych będą udzielane na pisemny wniosek podmiotu wskazanego w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podpisany przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną;
 • wniosek nie może dotyczyć prośby o wskazanie sposobu rozwiązywania konkretnej i indywidualnej sprawy;
 • wnioskujący wskazuje konkretny przepis lub przepisy z zakresu finansów publicznych - którego, których stosowanie rodzi wątpliwości i ma być przedmiotem wyjaśnień Izby. Do wniosku należy dołączyć opinię prawną radcy prawnego urzędu zawierającego stanowisko w tym przedmiocie;
 • wyjaśnienia udzielane przez Izbę nie są wiążące dla wnioskującego o udzielenie wyjaśnień, jak również dla Kolegium Izby.

 Wnioski winny być składane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu, drogą:

• e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl;

• za pomocą platformy e-PUAP: /90y54djsek/SkrytkaESP

• listownie na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa