Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Izba sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego w zakresie spraw finansowych oraz dokonuje kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • związków międzygminnych,
 • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 • związków powiatów,
 • stowarzyszeń powiatów,
 • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 • innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

            Nadzór nad działalnością Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie kryterium zgodności z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie jest państwową jednostką budżetową.

Status prawny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie regulują:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 171 ust 2.  
 • Ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych Dz.U. 2016, 561.t.j. z dnia 2016.04.22  
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedziby i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania Dz.U.2004.167.1747 z nia 2004.07.27
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004r.w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb Dz.U.2017.1284 t.j.z dnia 2017.06.29
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej Dz. U. z 2004.10.93 z dnia 2004.01.23
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admnistracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej Dz. U. z 2004.130.1396 z dnia 2004.06.08