Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz. 729)

 1. 1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
  • a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
  • b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • d) oferowane ceny brutto za poszczególne składniki majątku ruchomego.

   Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

    • 2. Wszelkie koszty związane z odbiorem składników rzeczowych majątku ruchomego pozostają po stronie kupującego.
    • 3. Składniki można oglądać w siedzibie RIO w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa w terminie od 22/08/2018 r. do 24/08/2018 r. w godz. 11.00-12.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

   Osoba wyznaczona do kontaktu: Adrian Szczubełek tel. 22 625-04-45.

    • 4. Oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 27/08/2018 r. do siedziby RIO w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa lub na adres e-mailowy: adrian.szczubelek@warszawa.rio.gov.pl (liczy się data wpływu do siedziby RIO w Warszawie lub data otrzymania wiadomości e-mail).
    • 5. RIO w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.