W myśl art. 14 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) organem izby jest kolegium izby.

Do właściwości kolegium izby należy:

  • ustalanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
  • rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
  • przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,
  • uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,
  • przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,
  • rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków kolegium izby.

W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, którego sprawa jest rozpatrywana.

 

Skład Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Wojciech Tarnowski – Przewodniczący Kolegium

Bożena Zych – Zastępca Przewodniczącego Kolegium

 
 

Członkowie Kolegium:

Karolina Aszkiełowicz

Jolanta Białobrzewska

Artur Cybulski

Maciej Maurycy Dąbrowski

Ewa Dziarnowska

Aneta Dygus

Janina Filipowicz

Elżbieta Dorota Głażewska

Romana Ignasiak

Iwona Jagodzińska

Ireneusz Kołakowski

Kamil Krauschar

Agnieszka Małkowska

Kamil Michalak

Anna Olędzka

Konrad Pachocki

Anna Pakosz

Agata Pączkowska

Krzysztof Polens

Renata Sokolnicka

Agnieszka Szewc

Jolanta Tomaszek

Justyna Wróblewska