Poniżej prezentujemy dane w formie tabelarycznych zestawień dotyczących wykonania budżetów przez JST z terenu Województwa Mazowieckiego za rok 2012 w podziale na kwartały. Zestawienia zawierają:

1.       Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu jst  wg stanu na koniec danego kwartału 2012 roku.

2.       Przychody budżetów jst wg stanu na koniec danego kwartału 2012 roku.

3.       Rozchody budżetów jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

4.       Zobowiązania jst wg stanu na koniec danego kwartału 2012 roku.

5.       Spłaty zobowiązań  dokonane w  2012 r. przez jst wg stanu na koniec danego kwartału 2012 roku.

6.       Dochody ogółem budżetów jst wg stanu na koniec danego kwartału 2012 roku.

7.       Struktura planu subwencji ogólnej jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

8.       Struktura wykonania subwencji ogólnej jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

9.       Dotacje celowe na zadania bieżące przekazywane do budżetów jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

10.   Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazywane do budżetów jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

11.   Planowane wydatki budżetowe jst w układzie art. 236 ufp wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

12.   Wykonane wydatki budżetowe jst w układzie art. 236 ufp wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

13.   Planowane i wykonane wydatki budżetowe jst wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

14.   Wskaźniki wykonania planu wydatków budżetowych jst wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

15.   Wskaźniki struktury wykonania wydatków budżetowych jst wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

16.   Planowane i wykonane wydatki inwestycyjne jst wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

17.   Wskaźniki wykonania planu wydatków inwestycyjnych jst wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

18.   Wskaźniki struktury wykonania wydatków inwestycyjnych jst wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

19.   Planowane dochody własne budżetów jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

20.   Wykonanie dochodów własnych budżetów jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

21.   Wskaźniki wykonania planu i struktura dochodów własnych budżetów jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

22.   Dynamika planowanych dochodów własnych budżetów jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

23.   Dynamika wykonanych dochodów własnych budżetów jst wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

24.   Podstawowe dochody podatkowe ogółem jst ze sprawozdań Rb-PDP wg stanu na koniec  danego kwartału 2012 roku.

25.   Dochody i wydatki realizowane przez jst w ramach programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii  wg stanu na koniec danego kwartału 2012 roku.

26.   Wydatki realizowane przez jst w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na koniec danego kwartału 2012 roku.