Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
- rejestr korespondencji Izby - wchodzącej i wychodzącej
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr wniosków i korespondencji w sprawie udostępnienia informacji publicznej
- rejestr zarządzeń Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
- ewidencję zarządzeń i uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego
- ewidencję uchwał podjętych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
- ewidencję uchwał podjętych przez Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Dane zawarte w ww. rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek, w ramach dostępu do informacji publicznej.

 

 

Zasady przygotowania oraz obiegu dokumentów w Izbie określa Instrukcja Kancelaryjna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

 

 

Archiwum Izby działa na podstawie Instrukcji, która określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstającą w związku z działalnością Izby.
Aktualna instrukcja wprowadzona została Zarządzeniem Nr 24/2017 Prezesa RIO w Warszawie z dnia 14 września 2017 i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.