Regionalne izby obrachunkowe prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą (art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych). Zakres tej działalności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz. 1747), zgodnie z którym regionalne izby obrachunkowe:

  • organizują i prowadzą szkolenia w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych,
  • prowadzą doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,
  • przekazują informacje wynikające z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych.

Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie, a uzyskiwane z niej środki są odprowadzane do budżetu Państwa.