Regionalne Izby Obrachunkowe, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113), dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów samorządowych.

Zakres podmiotowy kontroli obejmuje:

1) jednostki samorządu terytorialnego,

2) związki międzygminne,

3) stowarzyszenia gmin oraz stowarzyszenia gmin i powiatów,

4) związki powiatów,

5) stowarzyszenia powiatów,

6) samorządowe jednostki organizacyjne, w tym samorządowe osoby prawne,

7) inne podmioty, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzą kontrole:

 • kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego,
 • problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub więcej jednostkach kontrolowanych,
 • doraźne, podejmowane w razie potrzeby (obejmujące również, traktowane jako odrębne zadanie kontrolne, sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych).

             Zadania Regionalnej Izby Obrachunkowej z zakresu kontroli wykonuje Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej, który przeprowadza kontrole, opracowuje projekt planu kontroli oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej. Podstawą działania Wydziału jest roczny plan kontroli uchwalany przez Kolegium Izby. Wydział realizuje zadania określone w przepisach ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, aktach wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisach prawa.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi kontrolami,
 • przygotowanie projektu ramowego planu pracy Izby w zakresie działania wydziału wraz z planem kontroli,
 • opracowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu pracy Izby w zakresie działania wydziału w tym planu kontroli,
 • przygotowanie tez i zagadnień do planowanych kontroli oraz wytycznych do ich przeprowadzenia,
 • opracowanie projektów wystąpień pokontrolnych w oparciu o wyniki kontroli, w których należy wskazać źródła i przyczyny nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia działalności danej jednostki,
 • przekazywanie jednostce kontrolowanej wystąpień pokontrolnych po ich uprzednim podpisaniu przez Prezesa Izby,
 • dokonywanie w oparciu o informacje o wykonaniu wniosków pokontrolnych analizy ich wykonania pod względem kompletności i zgodności z wydanymi wnioskami oraz sprawowanie nadzoru nad terminowością ich wykonania,
 • przygotowanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz wniosków o ukaranie z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych wynikających z ustaleń kontroli,
 • współpraca przy przygotowaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub uchwał Kolegium.

Udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają informacje publiczne dotyczące działalności kontrolnej Izby, tj.:

 • protokoły z przeprowadzonej przez Izbę kontroli gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych jednostek wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dni 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55,poz. 577 z późn. zm.),
 • wystąpienia pokontrolne Izby,
 • zawiadomienia kontrolowanej jednostki o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania,
 • zastrzeżenia kontrolowanej jednostki do wniosków zawartych w wystąpieniu  pokontrolnym,
 • uchwały Kolegium Izby w sprawie rozpatrzenia zaskarżeń kontrolowanej jednostki.