Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Izby dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych niżej wymienionych podmiotów:

 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • związków metropolitalnych;
 • związków międzygminnych;
 • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
 • związków powiatów;
 • związków powiatowo-gminnych;
 • stowarzyszeń powiatów;
 • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
 • innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kontrole prowadzone są na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrole gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywane są także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

 

Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 • kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
 • problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;
 • doraźne, podejmowane w razie potrzeby.

Ponadto Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej może zarządzić sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych w odrębnej kontroli.

 

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych;
 • opracowywanie projektu planu kontroli;
 • opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

 

Podstawą działalności kontrolnej jest plan kontroli, uchwalany corocznie przez Kolegium Izby.